นิด้าโพล เผยสังคมไทยยอมรับเพศที่สาม หนุนจดทะเบียนสมรส เปลี่ยนคำนำหน้านาม

นิด้าโพล เผยสังคมไทยยอมรับเพศที่สาม หนุนจดทะเบียนสมรส เปลี่ยนคำนำหน้านาม

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ สังคมไทยยอมรับเพศที่สาม เห็นด้วยจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน อนุญาตเปลี่ยนคำนำหน้านาม เพิ่มเพศที่ 3 หรือเพศทางเลือกในการกรอกข้อมูลเอกสารราชการทุกชนิด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.2565 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อเพศที่ 3 ในประเด็นต่าง ๆ การสำรวจอาศัย

การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

 • นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3" 

โดยมีผลสำรวจดังนี้

ด้านการยอมรับของประชาชน หากมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรเป็นเพศที่ 3

 • ยอมรับได้ 92.82 %
 • ไม่สามารถยอมรับได้ 7.18 %

นิด้าโพล เผยสังคมไทยยอมรับเพศที่สาม หนุนจดทะเบียนสมรส เปลี่ยนคำนำหน้านาม

การยอมรับของประชาชนหากมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวเป็นเพศที่ 3

 • ยอมรับได้ 90.61 %
 • ไม่สามารถยอมรับได้ 9.31 %
 • ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.08 %

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุญาตให้เพศที่ 3 สามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้

 • เห็นด้วย 63.49 %
 • ได้ทุกกลุ่ม 57.62 %
 • เฉพาะผู้ที่แปลงเพศแล้ว 42.38 %
 • ไม่เห็นด้วย 36.18 %
 • ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.23 %

 

 • 79.62% เห็นด้วยออกกฎหมายจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนคู่ชีวิต(สมรส) ของบุคคลเพศเดียวกัน

 • เห็นด้วย 79.62 %
 • ไม่เห็นด้วย 20.38 %
 • เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ ปี 2558 พบว่า ผู้ที่ระบุว่าเห็นด้วย มีสัดส่วน เพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเพิ่มเพศที่ 3 หรือเพศทางเลือกในการกรอกข้อมูลเอกสารราชการทุกชนิด

 • เห็นด้วย 77.63 %
 • ไม่เห็นด้วย 22.14 %
 • ไม่ทราบ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.23 %