"นิด้า" เปิดรับสมัคร "โครงการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน" รอบใหม่

"นิด้า" เปิดรับสมัคร "โครงการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน" รอบใหม่

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้า "โครงการการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน" รอบใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครรอบใหม่เข้าศึกษา "โครงการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน" ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาของ 25 มหาวิทยาลัย สามารถสมัครออนไลน์ โดยสแกน QR Code หรือคลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง NIDA WISDOM FOR CHANGE
 

คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1) คณะบริหารธุรกิจ

 • บธ7812 ประสาทวิทยาเชิงปฏิบัติสำหรับธุรกิจ
 • บธ7812 ประสาทวิทยาเชิงปฏิบัติสำหรับธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
 • บธ8880 การประกอบการเชิงนวัตกรรม

2) คณะสถิติประยุกต์

 • คส4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • คส4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • คส4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
 • คส6103 การประมวลผลบนคลาวด์
 • คส6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ
 • คส7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
 • คส7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน
 • จล4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
 • จล5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
 • จล5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
 • จล5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
 • จล6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
 • จล6002 การจัดการคลังสินค้า
 • วขทข4001 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สมซ6002 การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับความมั่นคงของสารสนเทศ
 • สมซ6003 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์
 • สมซ7008 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

3) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

 • กย7102 โครงสร้างอำนาจและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น
 • กย7202 การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กย7905 ภาวะผู้นำและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
 • พค6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคม
 • พค6002 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา
 • พค6003 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม
 • พค6004 การวิจัยเชิงปริมาณ
 • พค7102 การวางแผนและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
 • พค7201 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

4) คณะภาษาและการสื่อสาร

 • MLT5000 Academic and Research Writing
 • MLT6000 English Linguistics
 • MLT6001 Principles of English Language Studies and Teaching
 • สวญ5000 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • สวญ5001 การฟังและการสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • สวญ5002 การอ่านภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • สวญ6002 การเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สวญ7001 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
 • สวญ7002 การแปลและการล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • สวญ7005 การศึกษาเฉพาะเรื่อง (การสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น
 • อพอ4000 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • อพอ5000 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 • อพอ5001 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงอาชีพ
 • อพอ7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล
 • อพอ7003 การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 • อพอ7004 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • อพอ7005 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้สอนมืออาชีพ

5) คณะนิติศาสตร์

 • กบ5001 กฎหมายกับการพัฒนา
 • กบ6001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการบริหาร
 • กบ6006 ระบบกฎหมายและนิติวิธี
 • กม6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา
 • กม7102 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
 • กม7103 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง
 • กม7105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง
 • กม7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กม7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
 • กม7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง
 • กม7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
 • กม7502 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า
 • กม7503 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กม7504 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ

6) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 • นน7001 แนวโน้มการตลาดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค
 • นน7002 การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ
 • นน7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการตราสินค้า
 • นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
 • นน8100 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง

7) วิทยาลัยนานาชาติ

 • MM6001 Human Capital and Organizational Management
 • MM6003 Managerial Information Technology
 • MM6006 Managerial Economics

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร : 02 727 3377 หรือ E-mail : [email protected]

"นิด้า" เปิดรับสมัคร "โครงการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน" รอบใหม่