ชวนคนไทยยึดหลัก ‘3 ใช้’ ลดเพิ่มปริมาณพลาสติก ​

ชวนคนไทยยึดหลัก ‘3 ใช้’ ลดเพิ่มปริมาณพลาสติก ​

กรมอนามัย  แนะคนไทยยึดหลัก 3 ใช้ คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และใช้ใหม่ (Recycle) ลดการเพิ่มปริมาณพลาสติก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก   ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Only One Earth” หรือ “โลกเรามีเพียงใบเดียว” มนุษย์ยังใช้ชีวิต        สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแบบไร้ขีดจำกัด ส่งผลกระทบจนอาจเกิดวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งจากสถิติงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2563

พบว่า ประเทศไทยมีการสร้าง                           ขยะพลาสติกต่อประชากรสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีปริมาณขยะพลาสติก 4,796,494 ตัน/ปี                     (หรือราว 69.54 กิโลกรัม/ปี/คน) และมีสัดส่วนขยะพลาสติกในขยะทั่วไปมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก                                              คือ ร้อยละ 17.6 โดยปริมาณพลาสติกในประเทศไทย แบ่งเป็นประเภทถุงพลาสติก 1.11 ล้านตัน ขวดพลาสติก   0.40 ล้านตัน แก้ว กล่อง และถาดพลาสติก 0.23 ล้านตัน ตามลำดับ

 

  • แนะประชาชน ผู้ประกอบการใช้3หลัก ลดพลาสติก

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ ร่วมกันรณรงค์ลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก                    หรือภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งด้วยหลัก 3 ใช้ คือ คือ

1) ใช้น้อย ลดการใช้เท่าที่จำเป็น (Reduce)

2) ใช้ซ้ำ และใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น (Reuse)

 3) ใช้ใหม่ โดยการนำแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle)

เพื่อเป็นการชะลอวิกฤติลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

 

  • ย้ำท้องถิ่น หน่วยงานรณรงค์ลดใช้พลาสติก อย่างจริงจัง

อาทิ ปัญหาขยะตกค้างในชุมชน                            ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร การเผาขยะกลางแจ้งอาจทำให้เกิดควันและสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ มีการรณรงค์ลดใช้พลาสติก สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะตามมาด้วย