"CMMU" รับเทรนด์โลกอนาคต เปิดหลักสูตรบริหารฯ อินเตอร์ ป.โท ออนไลน์ 100%

"CMMU" รับเทรนด์โลกอนาคต เปิดหลักสูตรบริหารฯ อินเตอร์ ป.โท ออนไลน์ 100%

เปิดรับแล้ว! หลักสูตรบริหารฯ ป.โท อินเตอร์ ออนไลน์ 100% วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล "CMMU" รับวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ จากหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ สู่ "หลักสูตรออนไลน์” ครั้งแรกในรอบ 25 ปี

เปิดโหมดเพิ่มช่องทางเลือกใหม่ของโลกการศึกษา ระดับปริญญาโท ให้แก่ “คนรุ่นใหม่” เมื่อปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิต รวมถึงการล็อกดาวน์ทำให้สถาบันการศึกษา คณาจารย์ รวมถึงผู้เรียน ต้องเปิดรับวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะ “วิถีการศึกษาในรูปแบบออนไลน์”

 

จนเกิดเป็น New Normal Education ที่การเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้กลายเป็นทางเลือกหลักในหลายๆ ประเทศอย่างมิอาจมองข้ามได้ ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตพบปะกันได้เช่นเดิมก็ตาม แต่ทว่าการเรียนออนไลน์ก็กลับสร้างโอกาสที่มากขึ้นให้แก่ผู้เรียนได้สามารถสื่อสารและเรียนรู้ได้อย่างสะดวกผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ทางดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มโอกาสด้านเวลาให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างคล่องตัวและบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

 

หลักสูตรป.โท ออนไลน์ 100% 

 

ดังนั้น เพื่อรองรับวิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ สไตล์ New Normal Education วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) สถาบันการศึกษาด้านการจัดการชั้นนำของเมืองไทย เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่จะมาช่วยในการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถให้แก่ผู้เรียนอย่างไร้ข้อจำกัด

 

จึงเปิดหลักสูตรใหม่ “Master of Management Online Program (International Program)” หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ ปริญญาโท สาขาการจัดการ ในรูปแบบออนไลน์ 100% ที่ผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเรียนรู้ได้ทุก “เวลา” จากทุก “สถานที่” เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นบุคลากรใน แวดวงธุรกิจอย่างมืออาชีพ เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและมาตรฐานระดับสากล

 

"CMMU" รับเทรนด์โลกอนาคต เปิดหลักสูตรบริหารฯ อินเตอร์ ป.โท ออนไลน์ 100%

“หลักสูตรออนไลน์” ครั้งแรกในรอบ 25 ปี

 

ทั้งนี้ CMMU เดิมมีการเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าศึกษาใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรไทย (Thai Program) และหลักสูตรนานาชาติ (International Program) โดยเน้นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตมหาบัณฑิตคุณภาพสู่แวดวงธุรกิจที่มีศักยภาพและมีความเป็นสากล ผ่านหลากหลายกลุ่มสาขาที่มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

หลักสูตรไทยที่เปิดสอน มีดังนี้

1. สาขาการจัดการธุรกิจ

2. สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม

3. สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

4. สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

5. สาขาการตลาด

6. สาขาการเงิน

7. สาขาการจัดการและกลยุทธ์

8. สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

 

หลักสูตรนานาชาติ มีดังนี้

1. Corporate Finance

2. Entrepreneurship Management

3. General Management

4. Healthcare and Wellness Management

5. Marketing and Management

6. Managing for Sustainability

7. Management Research

 

ทั้งนี้ การเปิดตัว หลักสูตรออนไลน์ (Online Program) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้เรียนที่ต้องการรักษาสมดุลในการทำงาน การศึกษา และการใช้ชีวิตส่วนตัว ทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในการนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปแตกผลในแง่การเติบโตในหน้าที่การงาน การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างคอนเนคชั่นที่ดี ทั้งในวงสังคมส่วนตัวและการงานอีกด้วย

 

"CMMU" รับเทรนด์โลกอนาคต เปิดหลักสูตรบริหารฯ อินเตอร์ ป.โท ออนไลน์ 100%

หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ ป.โท CMMU รับ New Normal Education

 

การเรียนการสอนของ หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ ป.โท CMMU เป็นรูปแบบออนไลน์ 100% มีการผสมผสานรูปแบบการศึกษาทั้งแบบ Synchronous (ซิงโครนัส) เปิดให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าร่วมเรียนพร้อมกันตามเวลานัดหมาย เช่น ชั้นเรียนออนไลน์แบบสด (Live-Online Class) และการเวิร์กชอป

 

ผสมผสานกับรูปแบบ Asynchronous (อะซิงโครนัส) ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวกโดยไม่ต้องเข้าร่วมการเรียนพร้อมกัน เช่น การเรียนด้วยคลิปเสริมที่มีความยาวสั้นๆ และการอภิปรายกลุ่มผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของทาง CMMU ซึ่งวิถีการศึกษารูปแบบใหม่เหล่านี้จะช่วยทลายกรอบข้อจำกัดด้าน ‘เวลา’ และ ‘สถานที่’ ของผู้เรียนได้อย่างไร้รอยต่อ

 

นอกจากนี้ หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ ยังคงรักษามาตรฐานแนวทางการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับสถานการณ์จริงในการบริหารจัดการธุรกิจ ทาง CMMU จึงกำหนดปริมาณของผู้เรียนในแต่ละชั้นให้มีจำนวนน้อย เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ทั่วถึงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ เพราะ CMMU ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพสูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับ ทั้งนี้ หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ ยังมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม (Social connection) บนเครือข่ายทั่วโลก (Global Networking) ที่ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับพาร์ทเนอร์ทั่วโลกที่จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพที่ดีได้ด้วย

 

ผู้เรียนสู่ “นักจัดการมืออาชีพ” ด้วย 4 จุดแข็ง ของหลักสูตร

 

เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ออนไลน์จะไม่สร้างความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือจำกัดการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคณาจารย์ทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติมืออาชีพ รวมถึงนักธุรกิจชั้นนำต่างๆ ที่จะมาเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ตรงในชั้นเรียน CMMU จึงไม่เคยหยุดพัฒนา 'กระบวนการ' ที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ผู้เรียนกลายเป็นมืออาชีพในภาคธุรกิจ โดยผู้เรียน หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ มั่นใจศักยภาพของหลักสูตรการเรียนได้ผ่าน 4 จุดแข็ง ที่ทำให้ CMMU เป็นอันดับ 1 ด้านการจัดการในไทย ดังนี้

 

1. ความเป็นนานาชาติที่แท้จริง (Truly International) ทาง CMMU ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยพร้อมที่จะเปิดรับนักศึกษาและคณาจารย์จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับผู้นำทางด้านธุรกิจแล้ว ยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน

 

2. การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Practical Learning Experience) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning ศึกษากรณีตัวอย่างจากระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่น และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning Activity) เช่น การนำเสนอทางธุรกิจ และโครงการกลุ่ม ที่ล้วนแล้วจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจและทักษะที่จำเป็นในการผลักดันศักยภาพของผู้เรียน

 

3. ความยืนหยุ่นในการเรียน (Flexibility of Learning) เนื่องจากกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนอยู่ในวัยทำงานจึงมีข้อจำกัดทางด้านเวลา การเรียนออนไลน์จึงมีความยืดหยุ่นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการการเรียนของตนเองได้เองตามความสะดวก การเรียนการสอนจะมีการอัดบันทึกเทปให้ผู้เรียนสามารถเรียนย้อนหลังในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าเรียนตามเวลาหรือหากต้องการทบทวนในภายหลังได้

 

4. การันตีมาตรฐาน AACSB (AACSB Accreditation) CMMU ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจระดับโลกด้วยมาตรฐาน AACSB ซึ่งมีเพียง 5% ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับการรับรอง

 

เงื่อนไขในการสมัครเรียน & ค่าใช้จ่าย

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนต่อหลักสูตรการศึกษาของ Master of Management Online Program (International Program) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด โดยผลสอบไม่เกิน 2 ปี และผลทดสอบความถนัดการบริหาร CMMU-TEP หรือ GMAT ไม่ต่ำกว่า 500 โดยผลสอบไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษเฉพาะเจ้าของภาษาและนักเรียนที่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และสิงคโปร์ สำหรับค่าเทอมนั้นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรใหม่นี้จะอยู่ที่ทั้งสิ้น 429,000 บาท โดยคิดเป็นค่าลงทะเบียน 38,000 บาท และค่าเทอมจำนวน 5 เทอม เทอมละ 78,200 บาท นอกจากนี้ CMMU ยังมีทุนการศึกษารองรับเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทร่วมด้วย

 

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 18 กรกฎาคม 2565 ที่ คลิก หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรออนไลน์ที่ คลิก หรือสอบถามข้อมูลที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol