ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจกระบวนการจ้าง "แรงงานต่างชาติ"

ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจกระบวนการจ้าง "แรงงานต่างชาติ"

ไทย - เมียนมา กระชับความสัมพันธ์ด้าน "แรงงาน" สร้างความมั่นใจกระบวนการจ้าง "แรงงานต่างชาติ" ที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังคลี่คลาย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมระดับวิชาการไทย – เมียนมา เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในประเทศไทย ร่วมกับ นายมอง มอง ตาน (U Maung Maung Than)  อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 

โดยนายไพโรจน์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา มีความสัมพันธ์อันดี และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านแรงงาน ที่มีการหารือร่วมกันในทุกระยะ เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการจ้างแรงงานที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการปรับมาตรการบริหารจัดการ แรงงานข้ามชาติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่ประสงค์ให้ แรงงาน ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยต้องดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด

 

ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจกระบวนการจ้าง "แรงงานต่างชาติ"

นายไพโรจน์ ระบุว่า ที่ประชุมได้หารือร่วมกันใน 11 ประเด็น ครอบคลุมการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในประเทศไทย และที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำเข้าแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมามาทำงาน ตาม MOU และการนำเข้ามาทำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 

 

โดยทางการ เมียนมา มีความห่วงใย แรงงานชาวเมียนมา ที่อาจมาดำเนินการ ณ ศูนย์ CI ไม่ทันภายในกำหนด เนื่องจากศูนย์ CI สามารถให้บริการได้วันละ  650 คน ซึ่งทางการไทย โดยกระทรวงแรงงาน จะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เร่งรัดนายจ้างที่จ้างงานแรงงานสัญชาติเมียนมาให้เข้ามาดำเนินการ ณ ศูนย์ CI ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันความแออัดในช่วงวันท้ายๆ ของการดำเนินการ  

 

ทั้งนี้ ทางฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าการประชุมหารืออย่างสร้างสรรค์และมีไมตรีจิตในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมายที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจกระบวนการจ้าง "แรงงานต่างชาติ"

ด้านนายมอง มอง ตาน (U Maung Maung Than)  อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น ที่เห็นถึงความสำคัญและผลักดันการปรับลดค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา Visa จนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา จาก 2,000 บาท เหลือ 500 บาท

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

ไทย-เมียนมา กระชับสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจกระบวนการจ้าง "แรงงานต่างชาติ"