"ก.แรงงาน" จัดทัพนักประชาสัมพันธ์ หนุนงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

"ก.แรงงาน" จัดทัพนักประชาสัมพันธ์ หนุนงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" กระทรวงแรงงาน จัดโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ หนุนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับการให้บริการ "เงินกู้" และ เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความรู้ สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ ผู้ประกอบกิจการใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

นายเฉลิมพงษ์ กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการให้บริการ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ ผู้ประกอบกิจการ ใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการอบรม 100 คน จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กองสื่อสารองค์กร และกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ประสานงาน การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดอบรม  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565

 

นายเฉลิมพงษ์ กล่าวต่อว่า การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป้าหมายให้กู้ยืมเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 30 ล้านบาทประกอบกับมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คือ

  • การลดอัตราดอกเบี้ยกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้
  • การขยายระยะเวลาชำระหนี้คืน
  • การเลื่อนกำหนดวันชำระหนี้
  • การปลอดเวลาการชำระคืนงวดแรก
  • การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 0 ต่อปี

ซึ่งจากผลสำรวจความต้องการกู้ยืมเงิน และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ผู้ประกอบกิจการให้ความเห็นว่า มีการประชาสัมพันธ์และได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย ประกอบกับขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการขอกู้ยืมเงินและการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก

 

ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากให้ผู้ประกอบการกู้ยืมไปพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรแล้ว ยังให้การอุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วม    ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับพนักงานอีกด้วย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญเพื่อจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

 

"เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอกู้ยืมเงิน และการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป" นายเฉลิมพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย