เช็ก 10 กว่าหลักสูตร อบรมฟรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เช็ก 10 กว่าหลักสูตร อบรมฟรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช มุ่งเป้าฝึกทักษะแรงงานกว่า 800 คน

นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) อย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาเศษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ด้านดิจิทัล และด้านภาษาต่างประเทศซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว และมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกทักษะให้แก่แรงงาน
ทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เป็นแรงงานคุณภาพเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่

 

 • 10 กว่าหลักสูตรอบรม รองรับการท่องเที่ยวภาคใต้

นายประทีป  ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และแรงงานทั่วไป เป้าหมาย 680 คน

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตอนบนดำเนินการ ใน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

โดยจัดฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงานในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการรองรับการท่องเที่ยว เช่น

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม
 • การยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ
 • การทำเบเกอรี่
 • บาริสต้ามืออาชีพ
 • การแปรรูปอาหารทะเล
 • การนวดอโรมา
 • นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
 • นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
 • สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)
 • การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
 • การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุค Thailand 4.0
 • การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
 • การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

 

 • สนใจอบรม ติดต่อสอบถามสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าว ช่วยก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ของชุมชนและภาคธุรกิจ รายได้ภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากนำไปผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น

ทั้งนี้การพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คงจะไม่ได้เน้นพื้นที่อีอีซีเพียงด้านเดียว หากทว่าอีอีซีคงจะเป็นต้นแบบ หรือ เป็นโมเดลที่จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการดังกล่าว สามารถดูหลักสูตรเปิดฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ กำหนดการฝึกอบรม หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4