ศุภาลัยแจงระงับการก่อสร้างชั่วคราวเตรียมอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด

ศุภาลัยแจงระงับการก่อสร้างชั่วคราวเตรียมอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด

ศุภาลัย แจงกรณีโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวตามคำสั่งศาลปกครองกลาง และใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด

                                                            วันที่ 1 มิถุนายน 2566
เรียน ท่านสื่อมวลชน
เรื่อง ขอชี้แจงกรณีโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง                    
ตามที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพัฒนาโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง โดยก่อนที่บริษัทฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ขายโครงการนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนของกฎหมาย และได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการครบถ้วนทุกประการ

 โดยทางบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตตั้งแต่ปี 2559 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้พิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้มีความเห็นให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาโดยตลอด ตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯได้มีการแก้ไขรูปแบบอาคารและปรับระดับความสูง ตามที่ชุมชนโดยรอบโครงการมีความคิดเห็น จนเป็นที่มาของการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2566 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยศาลเห็นว่าการที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากพื้นที่ข้างเคียงในเรื่อง แสงแดด และ ลม ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว จึงเป็นการที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายงานผลกระทบด้านแสงแดด และ ลม เป็นครั้งแรกนับแต่มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ในขณะนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวตามคำสั่งศาลปกครองกลาง และใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลปกครองสูงสุด และเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้บริษัทฯ สามารถกลับมาก่อสร้างโครงการได้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ - วงศ์สว่าง โดยเร็วที่สุด
 

โดยในส่วนของลูกค้า บริษัทฯ ได้เริ่มจัดส่งหนังสือถึงลูกค้าโครงการศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ-วงศ์สว่าง ทุกราย ในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 เพื่อแจ้งแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโครงการดังกล่าว 

                                                              ขอแสดงความนับถือ
                                                        บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)