ไทยออยล์ คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

ไทยออยล์ คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทดีเด่น องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

วิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทดีเด่น องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จาก สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022)

โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง สิทธิมนุษยชน เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนและขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น