กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประกาศรับสมัคร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประกาศรับสมัคร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ผู้บริหารสูงสุด)

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ณ วันที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ตามที่กำหนดในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

คุณสมบัติประกอบการพิจารณา

1. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การลงทุน หรือการธนาคาร

2. มีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างรวมกันเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปีและภายในระยะเวลาไม่เกินสามปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

    (ก) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจโดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุด โดยองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวต้องมีขนาดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านบาทหรือรายได้
ไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งพันล้านบาท แต่ในกรณีที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าต้องมีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

    (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าว

3. ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียจากการบริหารงานที่ฝ่าฝืนหลักการธรรมาภิบาล หรือผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ของหน่วยงานที่ตนเคยปฏิบัติงานมาก่อน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประกาศรับสมัคร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

การรับสมัคร

1. ผู้สนใจตรวจสอบรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gpf.or.th

2. ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 โดยยื่นผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ 

    (1) สมัครด้วยตนเองได้ที่ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กบข. อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 6 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการของ กบข.)”

    (2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ “เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกเลขาธิการ กบข. เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 6 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”

โดย กบข. จะถือเอาวันที่ปรากฏในตราประทับส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ

    (3) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลของ “เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกเลขาธิการ กบข. ([email protected])” โดย กบข. จะถือเอาวันเวลาที่ระบุในอีเมลเป็นสำคัญ

3. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กบข.” โทร. 0 2636 1000
ต่อ 152 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการของ กบข.)