สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดมอบรางวัล DG Awards

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดมอบรางวัล DG Awards

"ในการขับเคลื่อนประเทศ สู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น เทคโนโลยีถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐที่รับนโยบายจากรัฐบาลโดยตรง ดังนั้นจึงได้มีการสนับสนุนให้หน่วยงานได้ปรับเปลี่ยนการทำงาน เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวงกว้าง ทางผ่านสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA จึงได้มีการมอบรางวัล DG Awards ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐ"

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดมอบรางวัล DG Awards

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดมอบรางวัล DG Awards

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดมอบรางวัล DG Awards