กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน บริการออนไลน์ สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน บริการออนไลน์ สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร

"การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากการผลงาน บริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร เช่น การจองชื่อนิติบุคคลด้วยระบบ AI, ระบบ e-Registration สำหรับจดทะเบียนบริษัทจำกัด, การยื่นขอและการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการค้นหาคู่ค้าบนแผนที่ ฯลฯ "

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน บริการออนไลน์ สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงาน บริการออนไลน์ สำหรับนิติบุคคลแบบครบวงจร