เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี


 เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีภารกิจในการดำเนินการวิจัย การสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการผลิตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์  และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
    มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง
    ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
-    ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุดหรือต่ำกว่าผู้บริหารสูงสุดไม่เกิน ๒ ระดับ
-    ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่หัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
-    ในสถาบันวิจัย ตั้งแต่ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยขึ้นไป
 

    มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/regulation
    มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบริหารและการจัดการ (คณะอนุกรรมการสรรหา จะให้ความสำคัญในเกณฑ์ทั้ง ๕ ข้อเท่าๆ กัน)
-    มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถสร้างทีมงานและสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่นำไปประยุกต์เชิงพาณิชย์ได้
-    มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
-    มีความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรและนำไปสู่แหล่งความรู้และมีผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นที่ประจักษ์
-    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคล และองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้
-    เป็นที่ยอมรับนับถือ ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัคร ได้แก่ ประวัติและผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย จำนวน  ๑  ชุด
“เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรอบแรก: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็ม”  
และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก  ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้