โครงการ “PMCU LOST & FOUND”

โครงการ “PMCU LOST & FOUND”

PMCU บริจาคสิ่งของตามโครงการ “PMCU LOST & FOUND” เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน

คุณสุวรรณา  เหล่าผลเจริญ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ส่งมอบสิ่งของตามโครงการ “PMCU LOST & FOUND” ของอาคารสยามสแควร์วัน และอาคารจามจุรีสแควร์ ให้กับคุณสุทิศา พุ่มประดล ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปจำหน่ายที่ร้าน “ปันกัน โดยยุวพัฒน์” โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด จะนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในมูลนิธิฯ ต่อไป