กิจกรรม Facebook Live สัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2564

กิจกรรม Facebook Live สัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 19  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 2-3  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โควิด-19 ยังคงระบาดในประเทศไทย แต่ปัญหาของโรค ส่งผลกระทบกับผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) โดยตรงและส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโรคไตด้วย สำหรับโรคไตนั้นในประเทศไทยมีผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากคนไทยนิยมบริโภคเค็มเกินกว่ากำหนด  2 – 3 เท่า หรือประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน จากการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวทุกประเภทและอาหารที่ขายตามท้องถนนทั่วไป รวมทั้งการกินยา อาหารเสริม  เช่น ถั่งเช่าและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องส่งผลซ้ำเติมต่อโรคไต และทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น

ล่าสุดเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้นำผลงานวิจัยล่าสุดที่ได้รับความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยพฤติกรรมคนไทยบริโภคโซเดียม (เกลือ) เฉลี่ยสูงที่สุดในภาคใต้, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้องค์การอนามัยโลก ต้องขอให้หน่วยงานของประเทศไทย เร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดการบริโภคโซเดียมทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ให้สำเร็จตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกโดยเร็วที่สุด ดังนั้นในเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมวันไตโลก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการป้องกันโรคอย่างเหมาะสม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),องค์การเภสัชกรรม, เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการบริโภคลดเค็มของคนไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันไตโลก ในปี 2564 ขึ้น ภายใต้คำขวัญ ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว   

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว  การจัดกิจกรรม Facebook Live สัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญ ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว ในวันศุกร์ที่ 19  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 2-3  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, องค์การเภสัชกรรม, สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย  มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้