ซีพีแรม ทั่วประเทศ จัดการน้ำยั่งยืนรีไซเคิลน้ำ

ซีพีแรม ทั่วประเทศ จัดการน้ำยั่งยืนรีไซเคิลน้ำ

การนำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆขององค์กรใช้เป็นน้ำดิบในระบบระบายความร้อนหอผึ่งเย็น การรดน้ำต้นไม้ฯลฯ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำทั่วทั้งองค์กร อาทิ การนำน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆขององค์กร ตัวอย่างเช่น การนำไปใช้เป็นน้ำดิบในระบบระบายความร้อนหอผึ่งเย็น การรดน้ำต้นไม้ การชำระล้างบริเวณพื้น นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ำ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านน้ำต่อชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม ต่อยอดส่งเสริมเกษตรกร และชุมชนยั่งยืนต่อไป

โดย ซีพีแรม มีการใช้ที่เป็นน้ำดิบ รวมทั้งน้ำปะปา น้ำบาดาล หรือน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมของแต่ละโรงงานรวมเป็น 3 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยน้ำทั้งหมดจะผ่านกระบวนการกรอง กระบวนการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้ทั่วไป น้ำผสมอาหาร หรือน้ำหล่อเย็น เกิดเป็นน้ำเสียอยู่ที่ประมาณ 2 ล้าน 1 แสน ลูกบาศก์เมตรต่อปี ใน 100 เปอร์เซ็นต์ มีการนำน้ำกลับมา Reuse และ Recycle อยู่ที่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 8 แสน ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งน้ำที่ผ่านกระบวนการ Recycle แล้ว จะเป็นน้ำที่มีคุณภาพ เทียบเท่าน้ำที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การล้างทำความสะอาดภายในโรงงาน ส่วนที่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ ยังคงปล่อยออกสู่สาธารณะ ซึ่งก็เป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดที่ได้ค่าที่ดีกว่ามาตารฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด คือค่า BOD ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

และจะมีพื้นที่โรงงานของซีพีแรม บางพื้นที่ เช่น จังหวัด ลำพูน สุราษฏร์ธานี  นำน้ำไปใช้ในส่วนของเกษตรกร ในช่วงเวลาที่น้ำขาดแคลน นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างโอกาส หรือเพิ่มรายได้ที่เอาไปสนับสนุนการทำเกษตรของแต่ละชุมชน ซึ่งบริษัท ซีพีแรมหวังว่า จะอยู่ร่วมกันกับชุมชน อย่างผาสุขและยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้าน Home : Living Together เป้าหมายความยั่งยืน การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ (Water Stewardship) และครอบคลุมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ”องค์กรสหประชาชาติ “ (Sustainable Development Goals : SDG)