โออิชิ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

 โออิชิ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล พร้อมด้วยคณะบริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร ซีดับเบิ้ลยู  ทาวเวอร์

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (คนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย  อวยชัย ตันทโอภาส, วิกรม คุ้มไพโรจน์, พจนีย์ ธนวรานิช, ชัย จรุงธนาภิบาล, สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร,  ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์, และนงนุช บูรณะเศรษฐกุล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร ซีดับเบิ้ลยู  ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้