สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ ซีพีเอฟ ในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ ซีพีเอฟ ในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

ตามแนวโน้มความต้องการของโลกด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งปันสังคม ช่วยยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน


 
นายวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainable Disclosure Recogniton) ให้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้รับมอบ  รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งในรูปแบบของรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยเพื่อการดำเนินธุรกิจตามแนวโน้มความต้องการของโลกด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งปันสังคม ช่วยยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน./