อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

เพื่อขับเคลื่อนงานสหกรณ์กรมปศุสัตว์ เน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์สมาชิกเป็นสำคัญ

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนงานสหกรณ์กรมปศุสัตว์ เน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์สมาชิกเป็นสำคัญ
26ธันวาคม2563เวลา9.30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด เปิดโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด โดยมี น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์กรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และผู้แทนสมาชิกฯเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด

ได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 9,911คน มีสินทรัพย์กว่า 6,000 ล้านบาท และได้มีการกำหนดข้อบังคับ โดยใช้ระบบผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิก เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ตามหลักการสหกรณ์ และได้มีการจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านองค์ความรู้ให้กับผู้แทนสมาชิก บุคลากรในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำพาให้สหกรณ์มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สมาชิกและบุคคลภายนอกมีความเชื่อมั่นในองค์กร

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพื่อ"การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน" ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมสนาได้นับทราบและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์

3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้แทนสมาชิกและทำให้เกิดแนวคิดพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ และเราจะผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายในครั้งนี้ไปได้ด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความศรัทธา ให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า และยั่งยืนประธานสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า

โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564เรื่อง "สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์" ในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับกรรมการและผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ได้รับการสรรหาและเลือกตั้ง ที่จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และเสียสละเวลา ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี มั่นคง และมั่งคั่งการสัมมนาในครั้งนี้คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการระดมความเห็นในการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาให้สหกรณ์มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความเจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคง สมาชิกและบุคคลภายนอกมีความเชื่อมั่นในองค์กร อันนำไปสู่ความก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการสัมมนา"และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากการแพร่ระบาดโดยดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ