งาน “แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2021 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา”

งาน “แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2021 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา”

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

งาน “แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2021 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา”ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานดีเด่นในระดับนานาชาติ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา และมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล โดยใช้การวิจัยนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ในสาขาที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้

เพื่อให้มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ออกเป็นรูปธรรมและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้ ในปีพุทธศักราช 2548 จึงมีการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 4 รอบ ระยะแรกมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ใน 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Applied Biological Sciences) วิทยาศาสตร์เคมี (Chemical Sciences) และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)

มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่มีความต้องการสูงตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ซึ่งทั้ง 3 สาขาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษในสิ่งแวดล้อม การเกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม และการพัฒนายาโมเลกุลขนาดเล็กและยาชีววัตถุเพื่อการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนของสถาบันเป็นระดับนานาชาติซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยดาร์ตมัธ วิทยาลัยการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค และมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยฟลอริดา และมหาวิทยาลัยอูเทร็คประเทศเนเธอแลนด์ มหาวิทยาลัยอาร์ฮุส ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์อิมพีเรียล สหราชอาณาจักร เป็นต้นตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี สถาบันได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศมาแล้วจำนวนมาก ปัจจุบัน สถาบันมีสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐ ดำเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


สถาบันฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “งานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2021” และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนยังมีโอกาสได้ฝึกงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย สำหรับงาน CGI Open House 2021จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยเวทีอภิปราย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติที่เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย พร้อมทั้ง ได้ร่วมลุ้นรางวัล gift voucher Starbucks พร้อมนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว ให้นักศึกษาผู้สนใจทราบ โดยนักศึกษาที่สนใจ

สามารถยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงเช้า และรอฟังประกาศผลผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2554-1900 ต่อ 2144, 2130 และ 2712

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  19 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 - 09:00 ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับประทานอาหารว่าง(พร้อมชมวีดีโอแนะนำสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และแนะนำสาขา)

09.00 - 09.10 พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดี

09:10 - 09:50 Panel Discussion (พิธีกร ดร.รจนา สุขชวลิต) -  ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ -  ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์เคมี   -  ผู้แทนสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 

09:40 - 10:00 ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

10:00 - 12:00 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 

13.00 - 13.15 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ณ ชั้น 7 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

13.15 เป็นต้นไป สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา ณ ชั้น 7 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์                                   

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม