ซีพี เวียดนาม ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศเวียดนาม

ซีพี เวียดนาม ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศเวียดนาม

นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นตัวแทนบริษัทรับประกาศนียบัตรสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

สภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม (VBCSD)  มอบประกาศนียบัตร 100 บริษัทยั่งยืน ในโครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม แก่ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซีพี เวียดนาม เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปีนี้บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่น อยู่ในกลุ่มบริษัท TOP 10 (Top 10 sustainable companies in the manufacturing sector) จากบริษัททั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือก

 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินบริษัทเอกชนโดยสมัครใจ เพื่อส่งเสริมบริษัทเวียดนามและบริษัทต่างชาติให้ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นผลดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน สู่การสร้างประเทศเวียดนามให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม เป็นตัวแทนบริษัทรับประกาศนียบัตร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 กล่าวว่า การติด 1 ใน 10 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของเวียดนามในปีนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บนรากฐานของการร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ตามหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ต่อประเทศ ต่อประชาชน และต่อบริษัท ซึ่งซีพี เวียดนาม ได้ให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี 

 

ทั้งนี้ ซีพี เวียดนาม มีการกระบวนการผลิตอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ผลิตในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนการผลิตอย่างเพียงพอเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน คู่ค้าหลักในกิจการประเทศเวียดนามทั้งหมด

 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐจัดงานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้ความรู้กับคู่ค้าด้านการปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมาย การเพิ่มความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงาน เพื่อช่วยยกระดับการคุ้มครองแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทอีกด้วย

 

"ซีพี เวียดนาม มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากลและ SDGs เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค โดยปรับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่เป้าหมายการผลิตและการเติบโตอย่างยั่งยืน" นายมนตรี กล่าว

 

สำหรับกิจการในประเทศเวียดนาม บริษัทให้การส่งเสริมเทคนิควิชาการ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง เช่น การถ่ายทอดการเลี้ยงกุ้งแบบ CPF Combine Model ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และยึดแนวทาง 3 สะอาด ได้แก่ พื้นบ่อสะอาด, น้ำสะอาด และกุ้งสะอาด ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศเวียดนาม ช่วยให้สามารถเลี้ยงกุ้งได้อย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงของโรคระบาด ให้ผลผลิตสูง  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ซีพี เวียดนาม ส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาหลายรูปแบบ เช่นการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ และร่วมกับสภากาชาดเวียดนาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง

 

ในช่วงการระบาดของโควิด19นี้ บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการหน้ากากแห่งความเมตตา เพื่อสนับสนุนบริจาคหน้ากากอนามัยฟรี จำนวน 8 ล้านชิ้น ส่งมอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัคร ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนชาวเวียดนาม ตลอดจนมอบให้องค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์  เป็นต้น

 

"บริษัทคำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานชาวไทยและเวียดนามทุกระดับ ในการเป็นผู้ให้จากภายในสู่ภายนอก ผ่านโครงการเพื่อสังคมและกิจกรรมมากมาย จากการสร้างพื้นฐานดังกล่าว ทำให้บริษัทเติบโตและเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐและสังคม ว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน" นายมนตรีกล่าว

 

โครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม เป็นการประเมินประจำปี ด้วยเกณฑ์ข้อกำหนด CSI (Corporate Sustainability Index) มีดัชนีช้วัด 127 ข้อ ครอบคลุมการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม