ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แถลงข่าว รับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แถลงข่าว รับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

“การเตรียมพร้อมและรับสถานการณ์กับฝุ่นละออง PM 2.5 ในปี 2564 และการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยและการระบาดระลอก 2” 

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร  จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ (ที่ 1 จากซ้าย) ได้จัดการแถลงข่าวร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง “การเตรียมพร้อมและรับสถานการณ์กับฝุ่นละออง PM 2.5 ในปี 2564 และการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยและการระบาดระลอก 2” 

โดยมี  รศ. นพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 2 จากซ้าย),  ผศ. นพ.สมเกียรติ  แสงวัฒนาโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ,ผศ. นพ.โอภาส  พุทธเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้แทนสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย(ที่ 1จากขวา) ,ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีน โควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ที่ 3 จากขวา)ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ  ห้องประชุมชั้น 7  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร