ตัวแทนสื่อพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ

ตัวแทนสื่อพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะ

ตัวแทนสื่อพร้อมทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และขยะหลังเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงาน

 

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จะยังคงทำหน้าที่รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงขยะหลังศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และดูกระบวนการผลิตไฟฟ้า

 

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าจะยังคงทำหน้าที่รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่มีทั้งการให้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และการพาไปศึกษาการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงขยะ จะทำให้เครือข่ายฯ สื่อมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจ และที่สำคัญสามารถส่งต่อและให้ข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกต้องสู่ประชาชน ชุมชน และสังคมต่อไป

นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เป็นโครงการฯ ที่มีประโยชน์อย่างมาก ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง เชื่อว่าสื่อมวลชนกว่า 30 คน ที่อยูในเครือข่ายได้รับความรู้ในเรื่องของพลังงานทางเลือก การใช้เทคโนโลยี การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างลงตัว

"เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ได้รับความรู้ด้านพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ ตลอดจนพาไปให้เห็นการทำงานของโรงไฟฟ้าของจริงว่าเป็นอย่างไร ทราบถึงข้อดี ข้อด้อย ถึงแม้ตนเองจะไม่ใช่นักข่าวสายพลังงาน แต่ก็สามารถเข้าใจ ขบวนการทำงาน การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพงังานแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงขยะ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มีความเข้าใจถึงประโยชน์จากพลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น" นายคธาทร กล่าว

 

ทั้งนี้เชื่อว่าสื่อมวลชนที่อยู่ในเครือข่ายฯ จะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร่วมไปถึงถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาไปสู่ประชาชน ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ถึงแม้มองว่าอาจต้องใช้เวลา แต่เชื่อว่าหากประชาชน ชุมชน ได้รับข้อมูล และมีองค์ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ก็จะสร้างประโยชน์ ชุมชนก็มีโอกาสได้ใช้พลังงานที่ถูกลงและไม่ก่อมลภาวะ

นางกษิมา จันทรจิตร บรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุมหานครหาดใหญ่ เรดิโอ FM 91.50 MHz กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นหนี่งในเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ก่อนเข้ามาในเครือข่ายก็มีความรู้ด้านพลังงานทางเลือกในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเข้ามาร่วมเครือข่ายแล้ว ทำให้ได้รับความรู้อย่างมากมาย ได้เห็นกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ

ซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รู้ว่าพลังงานทางเลือกเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราและเป็นประโยชน์มาก ๆ ต่อคนในชุมชน ซึ่งความรู้ด้านพลังงานที่ได้รับมาจะเป็นประโยชน์ และในฐานะสื่อจะส่งต่อความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทางเลือกที่ถูกต้องให้กับสาธารณชนต่อไปในทุกช่องทางที่สามารถทำได้