เยาวชนคนเก่ง จัดพิธีรับเข็ม เยาวชนคนเก่ง พระราชทาน

เยาวชนคนเก่ง จัดพิธีรับเข็ม เยาวชนคนเก่ง พระราชทาน

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. โครงการเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีพิธี รับเข็มพระนามาภิไธย ย่อ สธ.เยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ณ ศาลาดุสิดาลัย วังสวนจิตลดา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น.
โดยมีเยาวชนคนเก่งในรุ่นที่ 9/2562 จำนวน 77 คน รับเข็มฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี และในวันนี้ เยาวชนคนเก่งฯ ทุกคน ได้รับเกียรติบัตร จาก นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการฯ และรับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จาก คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานฝ่ายหาทุนฯ

เยาวชนคนเก่ง จัดพิธีรับเข็ม เยาวชนคนเก่ง พระราชทาน

เยาวชนคนเก่ง จัดพิธีรับเข็ม เยาวชนคนเก่ง พระราชทาน

อ.ศศิวิมล นพสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวกับเด็กกว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่คณะเยาวชนคนเก่งฯ ได้เข้าเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทในวันนี้

เยาวชนคนเก่ง จัดพิธีรับเข็ม เยาวชนคนเก่ง พระราชทาน

เยาวชนคนเก่ง จัดพิธีรับเข็ม เยาวชนคนเก่ง พระราชทาน

รายชื่อเยาวชนคนเก่งในรุ่น 9/2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
นายชัชรินทร์ รักเกียรติ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายอัคร​พันธ์​ ทวี​ศักดิ์​
มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​ธนบุรี กรุงเทพฯ​
นางสาวจามจุรี ศรีแก้วอ่อน
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง๒
จังหวัดยะลา
นายธนายุทธ อุ่นเมือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
จังหวัด ลำปาง
นายธันวา เนตรไทย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ
นายนวพล พลคช
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
จังหวัดกระบี่
นายสหรัฐ ลักษณะสุต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพ
นายไกร สาตรักษ์ วชิราวุธวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
นายอภิวัฒน์ จินตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นางสาวจิตตินันท์ สายพนัส โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวกนกวรรณ์​ บุญพันธ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนจากจังหวัดหนองบัวลำภู
นายชนกันต์ บุญกิจ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
นายสุกฤษฎิ์ สุคำอ้าย โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จังหวัดลำพูน
นายเรวัต นาควิสัย โรงเรียนสวีวิทยา
จังหวัดชุมพร
นายพชรพล เหมือนอินทร์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
นายนรวิชญ์ รุ่งเรือง เทพศิรินทร์กรุงเทพมหานคร
นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวกาญจณวัย์ ศิลป์เมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
นางสาวกนกพิชญ์ มะลิฉิม
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
จังหวัดกาฬสินธุ์
นายกรกฎ พรหมเวฬุพัฒน์
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
จังหวัดชัยภูมิ
นายพิเชษฐ สร้อยวงศ์คำ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จังหวัดสุโขทัย
นายฤทธิเกียรติ หะยีวามิส วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จังหวัดปัตตานี
นางสาวจิณณา ผลดี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสุภาวดี ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
นางสาวเพชรติกานต์ สุขอยู่ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
นางสาวพุทธชาติ ใฝ่เวลาดี
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายวรรธนะ ช่วงชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวปูชิตา พงศ์สุจริต โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี
นางสาวรถจนา​ ศรีลาศักดิ์​ โรงเรียนซับสมบูรณ์​วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์​
นายธนวิชญ์ แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร
นายธนากร ขันทอง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายชูชีพ เพชรประดิษฐ์
ศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท
นางสาวมาริสา กาญจนสุวรรณ์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา จังหวัดยโสธร
นางสาวหนึ่งฤทัย รอดเขียว โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์
นางสาวนพรัตน์ สมถวิล โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัด ราชบุรี
นายชัยธวัช สุขรอด โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จังหวัดพิจิตร
นางสาวภัทรวดี กอบพึ่งตน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
นางสาวอริยาภา พานุรักษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
นางสาวภัทรวดี อำภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล
นายจิรกฤต อุดมวงค์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวณัฐฐาพร ยอดญาติไทย โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ จังหวัดนครราชสีมา
นายธีรวัช ภูแซมศรี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
นายจิรา​ยุ​ โกศา​ โรงเรียน​เตรียม​อุดม​ศึกษา​น้อมเกล้า​ อุตรดิตถ์​ จังหวัดอุตรดิตถ์​
นายศรีมงคล อุดมแก้ว วิทยาลัยเดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
นายศุภณัฐ เดชรักษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจักพงษ์ อินทรสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
นายพงศกร แสงทอง โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา จังหวัดชลบุรี
นายกุมภารักษ์ น้อยคำโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวปทิตตา ศิลปี
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพ
นายวีรภัทร สังข์รุ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงราย
นางสาวฐานิดา แซ่ลิ่ว โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นายเจตน์ อินทร์อร่าม โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายณัฐบุตร คำอินทร์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
นายณัฐพงษ์​ ทองภูเบศร์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร
นางสาวพรชิตา ศรีหาปัญญา โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
นางสาวพรรษา รักษาสรณ์ ตัวแทนจังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นายณัฐพล แสงจันทร์ โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี
นางสาวศศิวิมล ชัยมาตร โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
นายณัฐ ตระการไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราข จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวยศวดี ดิสสระ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวภิญญดา มูลแก้ว สารคามพิทยาคม จังหวัด มหาสารคาม ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวทิพย์สุดา วิเศษสังข์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
นายเชาว์วัตน์​ ปิงยศ​ โรงเรียนน่านนคร​ จังหวัดน่าน​ ปัจจุบัน​ คณะสังคม​สงเคราะห์​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ ศูนย์​รังสิต
นายเทพพิทักษ์ ขันธบุตร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
นางสาวอิงสุดา หลวงสมบัติ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม
นางสาวนนวรัตน์ ฤทัภัทร โรงเรียนทองผาภูมิวิทย จังหวัดกาญจนบุรี
นายณรงค์ชัย แสงอัคคี โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา ปัจจุบันกำลังศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวอัยลดา จำปาโอ้ก โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก
ปัจจุบัน สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายบุรินทร์ เรือนแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตัวแทนจังหวัดแพร่
นางสาวพิมภิชา แสนสวย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
ปัจจุบันศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
นายชนัยชนม์ นาราษฎร์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี
นายสิทธิศักดิ์ แสงกระสินธุ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น

นายกฤตชัย พยอมแย้ม กรรมการ/ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ทุกคนที่ได้รับรางวัลต่างให้สัญญากันว่า ต่อจากนี้ไปเราจะทำความดีด้วยหัวใจ จะนำความรู้ที่ได้เข้ารับสัมนาในครั้งนี้ ต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนตัวเองต่อไป

เยาวชนคนเก่ง จัดพิธีรับเข็ม เยาวชนคนเก่ง พระราชทาน

เยาวชนคนเก่ง จัดพิธีรับเข็ม เยาวชนคนเก่ง พระราชทาน