CSR ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้าสานต่อความดีที่ยั่งยืน

CSR ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้าสานต่อความดีที่ยั่งยืน

มอบเครื่องกรองน้ำบาดาล ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ปรับทัศนียภาพโรงเรียน และเลี้ยงอาหาร ขนม นักเรียน ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร


คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมCSR ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 (ปศส.15) สถาบันพระปกเกล้า เพื่อสังคม : สานต่อความดีที่ยั่งยืน มอบเครื่องกรองน้ำบาดาล ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ปรับทัศนียภาพโรงเรียน และเลี้ยงอาหาร ขนม นักเรียน โดยมี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปศส. ศรีศุภางค์ มอฤทธิ์ ประธาน และคณะนักศึกษา ปศส.15 ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม เมื่อเร็วๆนี้