องค์กรใหญ่ผนึกพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า

องค์กรใหญ่ผนึกพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า

สสปน. ร่วมกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมผลักดันดำเนินโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมผลักดันดำเนินโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการ ปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิมให้เกิดมาตรฐานและยั่งยืน และพร้อมพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม สู่มาตรฐานระดับสากลต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม ทั้งนี้คู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม ดังกล่าว จะสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในการจัดงานทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการ และศึกษาแนวทางในการรับรองมาตรฐานในอนาคตต่อไป

ดร. ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม ดำเนินการโดยกระบวนการการวิจัย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยคณะทำงาน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภาครัฐและเอกชน”

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสากกรรมไมซ์ สสปน.กล่าวเสริมว่า "ในฐานะที่ดูแลด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ของประเทศไทย เล็งเห็นว่า การพัฒนาไม่ควรหยุดนิ่ง ต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมการจัดการให้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอิสลามเป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นกรอบแนวทางที่ สสปน. ได้สร้างมาตรฐานให้อุตสาหกรรมไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard - TMVS) แนวทางปฎิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน และการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ และในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ของ 2 องค์กรใหญ่ ผนึกกำลัง พัฒนาแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิมให้เกิดมาตรฐานและยั่งยืน ฉบับแรกของโลก เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “ในฐานะที่ดูแลด้านการศึกษามองเห็นแนวทางของโครงการนี้ว่ามีประโยชน์ สามารถนำเนื้อหามากำหนดแนวทาง การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรม คือ การสร้าง Future MICE Leader ในอนาคต โดยที่นำเนื้อหาไปกำหนดการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งในสาขาไมซ์ นอกจากนี้ยังสามารถนำประเด็นดังกล่าวพัฒนางายวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างและขยายองค์ความรู้ใหม่”