แถลงข่าว เรื่อง “ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน”

แถลงข่าว เรื่อง “ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน”

 ในวันศุกร์ ที่  19 กรกฎาคม  2562   เวลา  09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี  ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

จากสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยในปัจจุบัน ถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะขณะนี้มีสัญญาณเตือนให้เห็นว่า การแพร่ระบาดในระดับรุนแรง ทำให้สัดส่วนผู้ป่วยโรคเอดส์รวมทั่วประเทศพุ่งสูงขึ้น รวมตัวเลขผู้ป่วยในปัจจุบันมีประมาณมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี กว่า 4.4 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20,000 คน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มมากขึ้น และนับวันอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ นับว่าอันตรายอย่างยิ่ง

จากผลสำรวจร่างกายนักเรียนหญิงในโรงเรียนหลายแห่ง พบว่ามีเด็กเป็นกามโรคถึง 30% รวมถึงกลุ่มชายรักชายก็เป็นกลุ่มแพร่เชื้อสูงเช่นเดียวกัน ส่วนประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีใหม่ ๆ ยังหนีไม่พ้นกลุ่มชาวประมง และกลุ่มแรงงานต่างชาติ ส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ติดจากสามีเที่ยวผู้หญิง ซึ่งในขณะนี้ผู้ชายมักจะไปรับเชื้อเอดส์จากกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาที่คิดว่าปลอดภัย แต่จริง ๆ แล้วระบาดโยงกันไปมาเหมือนใยแมงมุม

ด้วยเหตุนี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ จัดพร้อมใจกันจัดงานแถลงข่าวใหญ่ เรื่อง “ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน” โดย นพ.วินัย รัตนสุวรรณ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย, นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย 10 กรมอนามัย และ Dr. Eugene Kroon ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภาการชาดไทย

ในโอกาสนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว  เรื่อง ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน  ในวันศุกร์ ที่  19 กรกฎาคม  2562   เวลา  09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี  ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 

 

      

กำหนดการแถลงข่าว

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย       

                                       เรื่อง “ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน”  

                                  วันศุกร์ที่  19 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

***************************************

09.30 –  10.00 น.

ลงทะเบียนสื่อมวลชน

 

10.00 – 10.05 น.

.นพ.สมชาย  เอี่ยมอ่อง

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กล่าวต้อนรับ และแจ้งวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าว

 

10.05 – 10.20 น.

สถานการณ์เอดส์และความก้าวหน้าการรักษา

: นพ.วินัย รัตนสุวรรณ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

 

10.20 – 10.40 น.

มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย  HIV ประเทศไทย

: นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

10.40 – 11.00 น.

 

 

11.00 – 11.20 น.

 

 

11.20 – 11.30 น.

ความก้าวหน้าการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย

: ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 

มาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย

: นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย10 กรมอนามัย 

 

Cure Research

: Dr. Eugene Kroon ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

11.30 – 11.50 น.

ข้อซักถามจากสื่อมวลชน

 

11.50  – 12.00 น.

ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกและจบงานแถลงข่าว