กลุ่มเสี่ยเจริญ "สิริวัฒนภักดี" รายงานตั้งโต๊ะซื้อหุ้น AMARIN รวบได้ 90.59%

กลุ่มเสี่ยเจริญ "สิริวัฒนภักดี" รายงานตั้งโต๊ะซื้อหุ้น AMARIN รวบได้ 90.59%

บริษัทกลุ่ม "เสี่ยเจริญ" รายงานผลเสนอซื้อหุ้น บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ (AMARIN) ต่อ ก.ล.ต. แล้ว รวบได้รวมเป็น 90.59% ของกิจการ จากเดิมมี 82.11% โดย บ. สิริวัฒนภักดี เป็นผู้รับซื้อหุ้นใหม่ที่ได้เข้ามานี้ทั้งหมด

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด (SVBD) ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Mandatory Tender Offer) ของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ด้าน นางสาวอนุตร ปทีปวณิช Head of Investment Banking Team 1 สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ เปิดเผยว่า การเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ มีจำนวน 178,547,217 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.885 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 26 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อดังกล่าวแล้ว (มีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ นำส่งแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจการ)

แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์มีข้อมูลแจ้งว่า บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) มีหุ้นที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อในนาม บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด เท่ากับ 78,919,921 หุ้น คิดเป็น 7.9056%, บริษัท วัฒนภักดี จำกัด เท่ากับ 602,427,400 หุ้น คิดเป็น 60.3464% และ บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด  เท่ากับ 138,387,052 หุ้น คิดเป็น 13.8625% (ทั้ง บริษัท วัฒนภักดี จำกัด และ บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือเป็นบุคคลตามมาตรา 258)

ทั้งนี้ หุ้นที่เสนอซื้อเท่ากับ 178,547,217 หุ้น คิดเป็น 17.8855% โดยมีหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายเท่ากับ 84,634,218 หุ้น คิดเป็น 8.4780% จึงได้รับซื้อไว้ เท่ากับ 84,634,218 หุ้น คิดเป็น 8.4780%  
  
ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายภายหลังการรับซื้อ ทั้งนี้ ให้นับรวมจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายด้วยเป็นดังนี้ 
บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด เท่ากับ 163,554,139 หุ้น คิดเป็น 16.3836% (เพิ่มขึ้น)
บริษัท วัฒนภักดี จำกัด เท่ากับ 602,427,400 หุ้น คิดเป็น 60.3464% (เท่าเดิม)
และ บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด  เท่ากับ 138,387,052 หุ้น คิดเป็น 13.8625% (เท่าเดิม)

ดังนั้น รวมทั้งกลุ่มจะมีจำนวนหุ้นเพิ่มเป็นเท่ากับ 904,368,591 หุ้น คิดเป็น 90.5925 %