NGO ผนึกเอกชนศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ปีที่2

NGO ผนึกเอกชนศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ปีที่2

เพิ่มงานเชิงรุกเพื่อ สร้างความโปร่งใสในการจัดจ้างแรงงานต่างชาติ ช่วยคุ้มครองและดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติ และป้องกันปัญหาค้ามนุษย์

 

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สานต่อการดำเนินงาน ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพิ่มงานเชิงรุกเพื่อ สร้างความโปร่งใสในการจัดจ้างแรงงานต่างชาติ ช่วยคุ้มครองและดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติ และป้องกันปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทาน

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับซีพีเอฟ ดำเนินโครงการศูนย์รับเรื่องของพนักงาน ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN และ Worker Training ในปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเพิ่มการทวนสอบกระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ประเทศต้นทางจนถึงบริษัท เพื่อให้ทราบข้อมูลที่มาเชิงลึกของแรงงาน และให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหาและจัดจ้างในประเทศต้นทางจนถึงไทยดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ  ขณะเดียวกันจะเพิ่มทักษะของแรงงานเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อนแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน หรือถูกเอาเปรียบ เพื่อเสริมให้การดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ฮอทไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

“การทวนสอบกระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ประเทศต้นทางที่ LPN ร่วมกับซีพีเอฟจะช่วยสนับสนุนการดำเนินการจัดการเชิงรุก ในการป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และแรงงานผิดกฎหมายในทุกรูปแบบได้มากยิ่งขึ้น” นายสมพงค์กล่าว

 

การดำเนินการของ ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ปีที่ 2 จะมีการจัดอบรมให้แรงงานไทยและต่างชาติต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยังเน้นเพิ่มทักษะการสื่อสารให้แก่แรงงาน เพื่อให้แรงงานสามารถติดต่อขอคำปรึกษา หรือร้องเรียนมาที่ศูนย์ Hotline ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงยังช่วยให้แรงงานมีทักษะสามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนแรงงานได้อีกด้วย

 

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปีนี้ ความร่วมมือกับมูลนิธิ LPN จะมุ่งเน้นเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดจ้างแรงงานต่างชาติของซีพีเอฟ โดยมูลนิธิ LPN จะนำประสบการณ์ที่เคยช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เข้ามาช่วยดำเนินการทวนสอบกระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ประเทศต้นทาง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแรงงานของซีพีเอฟได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจสมัครเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาที่ประเทศต้นทางและเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ถูกเอาเปรียบหรือหลอกลวงให้จ่ายเกินความเป็นจริง

 

สำหรับ ความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟ กับ มูลนิธิ LPN ตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN  ซึ่งเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของแรงงาน ที่รองรับภาษาไทย กัมพูชา และเมียนมา ได้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยจัดการปัญหาของเพื่อนแรงงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานของบริษัทฯ ได้ช่วยให้พนักงานระดับแรงงานทั้งคนไทยและต่างชาติที่ทำงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟ รวม 1,063 คน มีความตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิของแรงงานดีขึ้นอย่างชัดเจน และสามารถเข้าถึงสิทธิแรงงานที่พึงได้มากขึ้น./