กิจกรรม “ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ”

กิจกรรม “ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ”

เคทีซีจัดกิจกรรม “ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ” ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา

 

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ  - ทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมเสวนา “ด้วยสำนีกในพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ” ให้กับผู้บริหาร พนักงานและนิสิต นักศึกษาโครงการ Learn and Earn โดยเชิญอดีตผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ และได้ทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต นักศึกษาของโครงการฯ ในการทำความดีต่อไป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ดร.เจน ชาญณรงค์ ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2532 ดร.กฤชชลัช ฐิติกมล ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2533 ผศ.ดร.วรภรรณ เรืองผกา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541 และดร.ปัญญา แซ่ลิ้ม ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ “เคทีซี ป็อป” ชั้น บี 1 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้

 

ออกข่าวในนาม: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม :   

กัณฑรัตน์   เจิมจิตรผ่อง           โทรศัพท์ 0-2828-5057

สุชาดา       วีระสกุลรักษ์         โทรศัพท์ 0-2828-5732

จินุชนันท์     สุขสวัสดิ์             โทรศัพท์ 0-2828-5085          

โทรสาร  0-2828-5046

อีเมล์ : [email protected]