ทูตสวีเดนร่วมแลกเปลี่ยนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศสตรี

ทูตสวีเดนร่วมแลกเปลี่ยนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศสตรี

 

ทูตสวีเดนร่วมแลกเปลี่ยนด้านความเสมอภาคระหว่างเพศสตรี และด้านครอบครัวกับ ท่าน อสค. และ ท่าน รอง อสค.

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องwar room สค. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้แทน สค. และผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสวีเดน H.E. Mr.Staffan Herrstrom และ Ms.Charlotta Schlyter อัครราชทูต เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ การขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ของไทย ในระดับชาติ ภูมิภาคอาเซียน และสหประชาชาติ
ทั้งนี้ ท่าน อสค. ได้กล่าวถึงนโยบายในภาพรวมของรัฐบาล พม.และบทบาทการดำเนินงานของ สค.

เอกอัครราชทูตสวีเดน ได้กล่าวถึงให้ความสำคัญกับสตรี
1.โดยเน้นในด้านสิทธิ (Rights) ด้านการเข้าถึงทรัพยากรของสตรี (Resources) ด้านการเป็นผู้แทนของสตรี (Representative)
2.สวีเดนได้ร่วมกับ UN Women ในโครงการ"He for She" ด้วยเห็นความสำคัญต่อบทบาทของผู้ชายที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพและปกป้องสิทธิสตรี
3. ทั้งนี้ยังส่งเสริมผู้ชายกับการดูแลครอบครัวและสตรีอย่างเท่าเทียม โดยบริษัท IKEA เป็นบริษัทเอกชนของสวีเดน บริษัทแรกที่ส่งเสริมให้พนักงานชายลาเลี้ยงดูบุตรหลังภรรยาคลอด (parental benefit) 30 วัน โดยมีแนวคิดว่าการความเสมอภาคในครอบครัวส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ออท. สวีเดน ยังได้ให้ความสนใจ พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และการดำเนินงาน CEDAW และกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในการจัดทำรายงานCEDAW
สค.ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในการประสานงานกับ กต. และหน่วยงานภาคี และมีความพร้อมในการ รายงานผลใน กค. ปีนี้ และได้แลกเปลี่ยน ประเด็นต่าง ๆ

ทั้งนี้ สค. ได้ให้การต้อนรับ ออท. สวีเดน เต็มรูปแบบตามนโยบาย ของ พม.