พม. เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ปี60

พม. เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ปี60

 

คณะผู้แทนจากกระทรวง พม. เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2560 ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2560 ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูต ประจำกรุงบูดาเปสต์ เพื่อรับทราบปัญหา และให้ข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับหญิงไทยในต่างประเทศด้วย

การประชุมและสัมมนาของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2560 ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี ในปีนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบูดาเปสต์ และคณะ คณะผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) กระทรวงพาณิชย์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายหญิงไทย จาก 12 ประเทศ 19 องค์กร รวมจำนวน 78 คน

คณะผู้แทน พม. ได้นำเสนอนโยบายภาครัฐบาลด้านสังคม ภารกิจกระทรวง พม. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 โทรได้ทั่วโลก ศูนย์์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ต้นแบบ จังหวัดนครพนม การเรียนรู้ประสบการณ์การกระทำผิดของหญิงไทยที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างแดน คณะผู้แทน พม. ได้สนับสนุนให้เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป รัก สามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน ก้าวไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตามนโยบายของ พณ ท่านนายกรัฐมนตรี ทั้งให้การสนับสนุนให้เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ในต่างประเทศเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ คณะผู้แทน พม.ได้เชิญชวนให้เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเว็ปไซต์ yingthai.net และ แอพพลิเคชั่น Yingthai ที่กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกในการเข้าถึงการบริการ

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างดียิ่งจาก นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เอกอัครราชทูตประจำกรุงบูดาเปสต์ และคณะ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเป็นอย่างมาก ซึ่งจะนำไปขยายผลต่อยอดเครือข่ายหญิงไทยในประเทศต่างๆ อย่างแพร่หลายต่อไป