Thailand Rice Convention 2017 (TRC 2017)

Thailand Rice Convention 2017 (TRC 2017)

 

“ข้าวไทย” ก้าวใหม่...ด้วยนวัตกรรม...ในงานสุดยอดการประชุมข้าวนานาชาติ...

Thailand Rice Convention 2017 (TRC 2017)


พาณิชย์ต่อยอดอุตสาหกรรมข้าวไทย ก้าวใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 เตรียมจัดงานประชุม Thailand Rice Convention 2017 (TRC 2017) ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ A ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โชว์ศักยภาพผู้นำการผลิต การส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าวไทยสู่ตลาดโลก


นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติในครั้งนี้ว่า งาน Thailand Rice Convention 2017 หรือ TRC 2017 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ A ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “ข้าวไทย” ก้าวใหม่...ด้วยนวัตกรรม เพื่อนำเสนอศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตและแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก ผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวลักษณะพิเศษหลากหลายสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว (Rice Innovation Products) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาแปรรูปผลผลิตข้าวให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้มหาศาลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งภายในงานได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การค้าข้าวไทย และทิศทางในอนาคต” เพื่อรับทราบทิศทางและนโยบายของรัฐต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าว ทั้งภาคการผลิต การค้า การส่งออก กลุ่มผู้นำเข้าข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าว พร้อมด้วยผู้แทนการค้าหน่วยงานภาครัฐ (G to G) ในประเทศผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่สำคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อิรัก อิหร่าน เวียดนาม กัมพูชา และสปป.ลาว เป็นต้น และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เกษตรกร และสื่อมวลชน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน


นางดวงพรกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน TRC 2017 ครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายด้านประกอบด้วย นิทรรศการ “Rice Plus” ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
นิทรรศการแสดงพัฒนาการของข้าวไทยและผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าวไทย แบ่งได้เป็น ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Food Product) และ ผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่นๆ (Non – food Product) เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพ และเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มอบให้สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและสนับสนุนด้านการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มสินค้านี้ เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้านวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง นำร่องด้วยสินค้าข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ ลานอีเด็น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางการค้าข้าวโลก” โดยผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจด้านการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวทั้งในและต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลิตและการค้าข้าวไทย และการต่อยอดของอุตสาหกรรมข้าว ในหัวข้อ “นวัตกรรมข้าว...ก้าวต่อไปของข้าวไทย” โดย หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวในส่วนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งจะนำเสนอโอกาสทางธุรกิจและการนำเทคโนโลยีมาแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandriceconventions.go.th