พิธีปิด และสรุปผลสำเร็จโครงการความ ร่วมมือ WOPs

พิธีปิด และสรุปผลสำเร็จโครงการความ  ร่วมมือ WOPs

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานประปามีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) คณะผู้บริหาร และคณะทำงานโครงการ Water Operator Partnership (WOPs) เข้าร่วมพิธีปิด และสรุปผลสำเร็จโครงการความ

ร่วมมือ WOPs ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กปน. และการประปาไซ่ง่อน Saigon Water Corporation (SAWACO) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การบริหารจัดการงานประปาใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การจัดการน้ำสูญเสีย (NRW) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการงานประปา (IT-GIS) และการพัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ในงานประปา (Training for

Trainer) โดยในโครงการ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้งสิ้น 7 ครั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม โดยมี กปน. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ (Mentor) ทั้งนี้ ADB มุ่งหวังให้ กปน. เป็นองค์กรหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่

การประปาประเทศอื่นๆ ต่อไป