สวทน.ร่วมกับสจล.แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการขนส่งทางราง

สวทน.ร่วมกับสจล.แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการขนส่งทางราง

วันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการขนส่งทางรางของประเทศไทย

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา