โครงการ School-BIRD

โครงการ School-BIRD

สยามลวดเหล็กฯ ต้อนรับที่ปรึกษาด้าน CSR ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมโครงการ School-BIRD

 

 

มร. ชอง เป๊ก ฮุง (คนที่4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.รามาสวามิ บาลาซูบรามาเนียม (คนที่ 4 จากขวา) ผู้ก่อตั้งและประธาน Swami

Vivekananda Youth Movement (SVYM) และ Grassroots Research and Advocacy Movement (GRAAM) องค์กรเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในประเทศอินเดีย และที่ปรึกษาด้านความรับ

ผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท ทาทาสตีล ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง”(School-BIRD) รวมถึงศึกษารูปแบบการจัดการเกษตรผสมผสานอย่าง

ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสาน SIW 1 Rai Farm และโรงเรียนบ้านหนองละลอก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรให้แก่พนักงานบริษัท นักเรียน และชุมชน นำไปพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืน

โรงงาน บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดระยอง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ปัทมา ผิวอ่อน                                                                                      

ดลภัทร โชโต / อุษา บุญเกิด

บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด                                           

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด       

โทร. 02-693-7835-8 ต่อ 21                                                                               

โทร. 02-937-0060 ต่อ 1111

โทร. 038-892-333 ต่อ 320-321