สัมมนา ดิจิตอล อีคอนอมี วันสื่อสารแห่งชาติ 2559

สัมมนา ดิจิตอล อีคอนอมี วันสื่อสารแห่งชาติ 2559

เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวคิดและประสบการณ์เรื่องนโยบายดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ International Symposium on Digital Economy เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนว

คิดและประสบการณ์เรื่องนโยบายดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (ประธาน กสทช,) นายฐา

การ ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายดอน แท๊ปสก๊อตตต์ นักคิด และที่ปรึกษาด้านธุรกิจระดับโลก ร่วมงานด้วย โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ