งาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

งาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 19 โรงแรม เดอะบาซ่าร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

  

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล Personal Health Record : PHR” และการจัดเสวนา ในหัวข้อ “ปัจจุบันและอนาคตของระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (PHR)”

การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบ PHR ซึ่งใช้นำร่องกับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดนครนายกประสบผลสำเร็จ จึงได้ดำเนินการขยายผลการใช้งานระบบ PHR ไปยัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลผ่านระบบ Web Service และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน การนี้ สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีและชมนิทรรศการโครงการและระบบ PHR ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 19 โรงแรม เดอะบาซ่าร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๑๕๗ (คุณวิภาวดี)   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]