งาน "Industry - VISTEC Collaboration Fair 2016"

งาน "Industry - VISTEC Collaboration Fair 2016"

BOI และผู้ประกอบการภาคตะวันออกในงานเพื่อผสานความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

 

 

มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสถาบันวิทยสิริเมธี ได้จัดงาน “Industry – VISTEC Collaboration Fair 2016” เพื่อผสานความร่วมมือในการพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) โดยมี สถาบันวิทยสิริเมธี เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของเขตพื้นที่ Cluster โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง บรรยายสรุป แนวคิด เป้าหมาย และการดำเนินงานของสถาบันวิทยสิริเมธี ให้แก่ คณะผู้บริหาร BOI และกลุ่มผู้ประกอบการในภาคตะวันออก พร้อมเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยอันทัน

สมัยของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center : FRC) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งหมดอีกด้วย