นิสิต MBA ศศินทร์ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการManagement trainne

นิสิต MBA ศศินทร์ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการManagement trainne

เตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่กับยูนิลีเวอร์

 

 

นิสิต MBA ศศินทร์ชนะเลิศการแข่งขันแผนการตลาดจากโครงการ Future Leaders Leagueเผยมีโอกาสเข้าร่วมงานในตำแหน่ง Management  Trainee  กับบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด  (มหาชน)ย้ำผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้การตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  การเรียนที่ศศินทร์เป็นการสร้างโอกาสที่ดีสำหรับการทำงานในอนาคต

นางสาวณัฐพร  ตันติวิวัฒนพันธ์  นิสิต MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย( Sasin )เปิดเผยว่า การแข่งขันแผนการตลาดกับโครงการ Future Leaders League  ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด  (มหาชน)   โดยมีการคัดเลือกทีมชนะเลิศจาก 3 มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเอแบคและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำหรับการแข่งขันของศศินทร์นั้น  ปรากฏว่าทีมการแข่งขันของตนเองได้รับรางวัลชนะเลิศจึงได้รับโอกาสเข้าจากทางบริษัทยูนิลีเวอร์ เพื่อคัดเลือกเป็น  Management  Trainee  สำหรับสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เข้าร่วมงานกับยูนิลีเวอร์ในตำแหน่ง Management  Trainee  โดยใช้เวลาในการเป็นผู้จัดการฝึกหัดทั้งหมด  3 ปี  ซึ่งจะต้องเรียนรู้เรื่องการตลาด   ขั้นตอนการผลิตสินค้าการขนส่ง  การบริหาร  เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพราะก่อนที่จะไปบริหารในส่วนต่างๆ ต้องรู้กระบวนการทุกขั้นตอนเพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ละส่วนการทำงานมีขอบข่าย และมีข้อจำกัดในการทำงานอย่างไร

“การฝึกในโครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ซึ่งจะต้องมีความพร้อมในการทำงานและเป็นบุคลากรที่สำคัญในอนาคตขององค์กรโดยเฉพาะเรื่องของการตลาดต้องเรียนรู้ว่าสินค้าแต่ละประเภทนั้นมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครตลาดลูกค้ากว้างแค่ไหน  การเรียนรู้แต่ละงานใช้เวลา 6 เดือน ดังนั้น จึงต้องพยายามเรียนรู้ให้เร็วเพื่อนำมาใช้กับการทำงานให้ได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องบริหารงานให้มีผลงานโดดเด่น  และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะเป็นการฝึกที่หนักแต่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเองทำให้เรามีความรอบรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น” นางสาวณัฐพรกล่าว และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จะทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภคต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้น เราจะต้องใช้ศักยภาพและความรู้ในการทำงานที่หลากหลาย นำประสบการณ์การเรียนรู้มาใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การเรียนMBA ที่ศศินทร์นอกจากได้ความรู้ที่ดีแล้วยังได้โอกาสที่ดีหลายอย่าง เนื่องจากศศินทร์มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆมากมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการต่างๆ เช่นเดียวกับการเข้าร่วมโครงการ Future Leaders League  กับบริษัทยูนิลีเวอร์ ซี่งถือว่าได้รับโอกาสที่ดีจากศศินทร์ ทำให้ได้รับการร่วมโครงการการแข่งขันและชนะเลิศเพราะได้นำความรู้จากการเรียนด้านการตลาดและด้านอื่นๆ มาปรับใช้กับการนำเสนอแผนการตลาดได้เป็นอย่างดีที่สำคัญการทำงานต้องเรียนรู้ตลอดเวลาว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และการตลาดของโลกพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อนำไปใช้กับการทำงานได้จริงในอนาคต

 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications หรือ 02-218- 3853-4

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร, Marketing and Communications Coordinator  หรือ 02-218- 3853-4,  081-808-5910