ตรวจเยี่ยมด่านรองรับ AEC

ตรวจเยี่ยมด่านรองรับ AEC

เพื่อรองรับ AEC ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของด่านภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อรองรับ AEC ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   เพื่อ

รองรับการขนส่งจากท่าเรือทวายของเมียร์มาร์