กิจกรรมปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ


นายโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ชื่อ "ปล่อยปู ปลูกป่า" กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการ "นำตลับหมึกคืนกลับมา นำผืนป่ากลับสู่ชุมชน” สำหรับกิจกรรมปลูกป่านั้น

ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว นอกจากการปลูกต้นไม้จำนวน 590 ต้นแล้ว บริษัทฯ และพันธมิตรได้ส่งมอบเงินทุนสนับสนุนการปลูกป่าจำนวน 52,000 บาท ตามจำนวนตลับหมึกที่รับคืนมา โดยมีนายตรีรัช ภูคชสารศีล ผู้อำนวยการ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED  เป็นตัวแทนรับมอบ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณจิราภรณ์ พิศมัย และ คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด โทร. 02 439 4600 ต่อ 8303 หรือ 8202

อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected]