“ธุรกิจโลกใหม่ กำไรบนความยั่งยืนคือกำไรสูงสุด”

 “ธุรกิจโลกใหม่ กำไรบนความยั่งยืนคือกำไรสูงสุด”

วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 15:00 – 19:00 น.ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

 

ปัจจุบันนี้องค์กรทางธุรกิจทั่วโลกต่างดำเนินกิจการภายใต้ความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม องค์กรที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต้องแสดงความรับผิดชอบอีกทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมไปพร้อมๆกัน

 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและการส่งมอบคุณค่าให้แก่พนักงานและสังคมเสมอมา ภายใต้แนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”  อีกทั้งมีความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนแนวคิดนี้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของพันธมิตรและกลุ่มบริษัทฯเติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็งประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในกติกาโลกที่เปลี่ยนไป

 

ด้วยความตั้งใจนี้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงจัดงานเวทีร่วมคิดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิในชื่องาน“ธุรกิจโลกใหม่ กำไรบนความยั่งยืนคือกำไรสูงสุด”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร ในการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคมควบคู่กันไป โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 15:00 – 19:00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์สยาม พารากอน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานันท์ ปันยารชุน กล่าวเปิดงาน  และพบเวทีความคิดจาก ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.บัณฑิต  นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด แล ะคุณวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท พรีเมียร์  พร้อมบรรยายพิเศษ(Dinner Talk)จากคุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปและคุณเทพชัย หย่อง บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น

 

                    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณพจนีย์ บุญเจริญสุข               เบอร์ติดต่อ 02-301-1068มือถือ 082-966-6755

คุณยุพาภรณ์  เปรมภักดี             เบอร์ติดต่อ 02-301-1013มือถือ 081-903-0235