ทรู สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท ซื้อโคนมพันธุ์ดี 18 ตัว

ทรู สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท ซื้อโคนมพันธุ์ดี 18 ตัว

โครงการ “ส่งมอบโคนมพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่พ่อให้” จ.สุโขทัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตัวแทนกลุ่มทรู ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารโคนม จำนวน 18 ตัว จากการบริจาคเงิน 1ล้านบาท ในโครงการ “ส่งมอบโคนมพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่พ่อให้” เพื่อพระราชทานให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตจ.สุโขทัย ในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2558 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี