ป.ป.ท.-ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์ หนุน"ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"

ป.ป.ท.-ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์ หนุน"ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"

ป.ป.ท.- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมโครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา