กทท. ได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565 ระดับ “A”

กทท. ได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565 ระดับ “A”

กทท. ได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565 ระดับ “A”

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประเภทรัฐวิสาหกิจ ใน “ระดับ A” ด้วยคะแนน 92.23 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.01 คะแนน จากปีงบประมาณ 2564 เป็นอันดับที่ 6 จาก 18 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กร     ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน โดย ITA   เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปและเสริมสร้างระบบบริหารงาน ที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” เพื่อยกมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล และมีจุดประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำผลการประเมิน  ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีการบริหารงานภาครัฐที่ดีขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กทท. ได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565 ระดับ “A”