กสทช. จัดการประชุมทวิภาคี ร่วมกับ หน่วยงาน ICASA

กสทช. จัดการประชุมทวิภาคี ร่วมกับ หน่วยงาน ICASA

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมทวิภาคี รูปแบบออนไลน์ กับ หน่วยงาน ICASA ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคี ในรูปแบบออนไลน  ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ทั้งนี้ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้มีเป้าหมายจะใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก้าวข้ามปัญหาความเหลื่อมล้ำของพลเมืองในประเทศ

การประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ ถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือและเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน โดยมี ศาสตราจารย์ คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ Mr. Peter Zimri สมาชิกสภาบริหาร (Councillor) หน่วยงาน ICASA สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ จากนั้น ผศ. ดร. ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รับหน้าที่เป็นประธานการประชุมและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ Mr. Willington Ngwepe ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงาน ICASA รับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม

สาระสำคัญของการประชุมทวิภาคีในครั้งนี้คือ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของทั้งสองหน่วยงาน สำนักงาน กสทช. โดย นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ Ms. Julia Kenyane, Executive of Corporate Services ผู้แทนหน่วยงาน ICASA

นอกจากนี้ ยังมีสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมและสำนัก Policy, Research and Analysis หน่วยงาน ICASA ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ เนื่องจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศที่มีความคล้ายคลึงกัน ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทยและนโยบาย Industrial 4.0 ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัล

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ยังได้มีการหารือเรื่องกรอบความร่วมมือ MOU ฉบับแรกระหว่างสองหน่วยงาน โดยทั้งสองหน่วยงานมีแนวคิดที่จะร่วมมือกันพัฒนาแลกเปลี่ยนแนวทางกำกับดูแล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนและสามารถต่อยอดแนวทางในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารคลื่นความถี่ ต่อไปในอนาคต

สำนักงาน กสทช. มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความรู้ในการสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลนวัตกรรมใหม่ในกิจการที่เกี่ยวข้อง ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และรองรับการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป

กสทช. จัดการประชุมทวิภาคี ร่วมกับ หน่วยงาน ICASA กสทช. จัดการประชุมทวิภาคี ร่วมกับ หน่วยงาน ICASA กสทช. จัดการประชุมทวิภาคี ร่วมกับ หน่วยงาน ICASA กสทช. จัดการประชุมทวิภาคี ร่วมกับ หน่วยงาน ICASA