การท่าเรือฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน PAT Certified ISO 22301 : 2019

การท่าเรือฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน PAT Certified ISO 22301 : 2019

การท่าเรือฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน PAT Certified ISO 22301 : 2019 สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับสากล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบรับรองระบบ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2019 โดยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้รับมอบใบรับรองฯ ของ กทท. ในภาพรวมสำหรับ 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและส่วนงานสนับสนุน พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง พื้นที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (รวมท่าเรือเชียงของ) และพื้นที่ท่าเรือระนอง รวม 5 ท่าเรือในกำกับดูแล

การท่าเรือฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน PAT Certified ISO 22301 : 2019

การท่าเรือฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน PAT Certified ISO 22301 : 2019

กทท. มีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการปกป้องผลประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสีย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็นสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้องค์กรรองรับเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กร เกิดการหยุดชะงักโดยเริ่มจัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินการให้ทุกหน่วยธุรกิจในกำกับดูแลจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2019 และพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี

การท่าเรือฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน PAT Certified ISO 22301 : 2019

การท่าเรือฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน PAT Certified ISO 22301 : 2019

โดยครั้งนี้ กทท. ได้รับการต่ออายุการรับรองระบบฯ เป็นรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 และได้รับการพิจารณาให้ปรับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทท. เป็นระบบที่ได้มาตรฐานปัจจุบัน คือมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 และการรับรองฯ ดังกล่าวจะมีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Co.,Ltd. ในฐานะผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามรักษา (Surveillance) มาตรฐานระบบฯ 2 ครั้ง ในปี 2565 และปี 2566 ก่อนการตรวจประเมินและพิจารณาต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯ รอบที่ 3 ในปี 2567 ต่อไป