สกมช. มอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้บริหารหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นแรก

สกมช. มอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้บริหารหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นแรก

สกมช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร “ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” จำนวน 69 คน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร “ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Executive Chief Information Security Officer - Executive CISO)” ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 69 คน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นหลักสูตรระดับผู้บริหารด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวแสดงความยินดี และได้ให้โอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรว่า ขอให้มองภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็น Common Enemy ที่เราควรจะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้ และรับมืออย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยอยากให้ทุกคน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร กลุ่มหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และประเทศชาติต่อไป รวมทั้งขยายเครือข่ายระดับผู้บริหารระดับสูงให้กว้างออกไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่างในการสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งระบบ ซึ่ง สกมช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการดำเนินงานโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1 ทำให้ สกมช. ได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ชื่อ “ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Executive Chief Information Security Officer- Executive CISO)” ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับผู้บริหารด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย 

สกมช. มอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้บริหารหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นแรก

พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรจะเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับอธิบดีขึ้นไป จำนวน 69 คน โดย สกมช. ได้เริ่มจัดฝึกอบรมหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จำนวนมากกว่า 16 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงได้รับการสนับสนุนอย่างเข็มแข็งจากหน่วยงานและบริษัทภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ True Digital Park (True Corporation PCL) กลุ่มเบญจจินดา บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด เป็นต้น ในการให้โอกาสนักศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร สร้างประโยชน์ และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในกลุ่มหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และประเทศชาติ

พลเอก ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเปิดหลักสูตรผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Executive Chief Information Security Officer - Executive CISO) รุ่นที่ 1 ทาง สกมช. จะมุ่งพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่เข้ารับการอบรมในรุ่นต่อๆ ไป จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรและประเทศชาติในการขับเคลื่อนด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งถ้าผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมีเครือข่ายที่เข็มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ที่คอยประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืนบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคง  

สกมช. มอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้บริหารหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นแรก