"กรมชลประทาน" ลดส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคอง ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว

"กรมชลประทาน" ลดส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคอง ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว

"กรมชลประทาน" ลดการส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองลง เพื่อให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว พร้อมวางแผนส่งน้ำทำนาปี ช่วงเดือนมิถุนายนนี้

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำใน เขื่อนลำตะคอง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 191 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรือ 60% ของความจุอ่างฯ โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองได้ส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงได้ลดการส่งน้ำลง หลังจากนั้นจะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้เกษตรกรทำนาปีในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 รวมถึงเตรียมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ 

ทั้งนี้ จากค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำตะคอง 260 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำไหลเข้าอ่างฯ แล้วประมาณ 60 ล้าน ลบ.ม.คงเหลือ อีกประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. ตามค่าเฉลี่ย ซึ่ง กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนตามเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในอ่างฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ ภายใต้มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ทั้ง 13 มาตรการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 อย่างเคร่งครัด

"กรมชลประทาน" ลดส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคอง ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว "กรมชลประทาน" ลดส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคอง ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว "กรมชลประทาน" ลดส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคอง ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว